Get Adobe Flash player

Mokymosi proceso trukmė besimokantiems pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 1- 11 klasių mokinimas – 35 savaitės. Mokymosi procesas prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi birželio 6 d., 12 klasių mokiniams mokymosi proceso trukmė 34 savaitės, mokymosi procesas baigiasi gegužės 29 d.


 

I. SUAUGUSIŲJŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ GYVENDINIMAS


111. Gimnazija, organizuodama suaugusiųjų mokymąsi, vadovaujasi Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.

112. 18 metų ir vyresnis suaugusiųjų klasių mokinys, besimokantis pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programas, gali nesimokyti menų, kūno kultūros ar pasirinktos sporto šakos kurso. Mokiniui, nepasirinkusiam kūno kultūros ar menų, šių dalykų pamokos gali būti skiriamos pagal mokinio poreikius kitiems pasirinktiems dalykams mokytis.

113. 18 metų ir vyresnis suaugusiųjų klasių mokinys, besimokantis pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą, gali nesimokyti technologijų dalyko.

114. 18 metų ir vyresniam mokiniui, besimokančiam pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą, vietoj bendrosiose programose numatytų technologijų dalykų gali būti siūloma rinktis kitus jo mokymosi poreikius atitinkančius technologijų modulius, integruotus technologijų modulius ar pan.

115. Technologijų dalyką mokantis pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas galima įskaityti:

115.1. mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba jos modulius;

115.2. mokiniui, kuris teisės aktų nustatyta tvarka pateikia įrodančius dokumentus, kad:

115.2.1. yra nebaigęs visos formaliojo profesinio mokymo programos;

115.2.2. yra baigęs formaliojo profesinio mokymo programą, bet neturi kvalifikacijos;

115.2.3. yra baigęs formaliojo profesinio mokymo programą ir įgijęs kvalifikaciją.

116. Dalykai ir jiems skirtų valandų skaičius.

 

DALYKŲ IR JIEMS SKIRIAMŲ SAVAITINIŲ PAMOKŲ SKAIČIUS SUAUGUSIŲJŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI BESIMOKANTIEMS NEAKIVAIZDINIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU

2017–2018 m. m.

7 KLASĖ

Dalykų sritys, dalykai

Grupinės konsultacijos

Dorinis ugdymas ( etika)

0,25

Lietuvių kalba (gimtoji)

1,75

Užsienio kalba (1-oji, anglų k.)

1

Užsienio kalba (2-oji, rusų k.)

0,5

Matematika

1,5

Biologija

0,5

Fizika

0,5

Istorija

0,5

Geografija

0,5

Dailė

0,25

Iš viso (grupinėms konsultacijos)

7,25

 9 KLASĖ 

Dalykų sritys, dalykai

Grupinės konsultacijos

Dorinis ugdymas ( etika)

0,25

Lietuvių kalba (gimtoji)

1,75

Užsienio kalba (1-oji, anglų k.)

1

Užsienio kalba (2-oji, rusų k.)

0,5

Matematika

1,5

Biologija

0,5

Fizika

0,5

Chemija

0,5

Istorija

0,5

Geografija

0,5

Dailė

0,25

Informacinės technologijos

0,5

Iš viso (grupinėms konsultacijos)

8,25

10 KLASĖ

Dalykų sritys, dalykai

Grupinės konsultacijos

Dorinis ugdymas ( etika)

0,25

Lietuvių kalba (gimtoji)

2

Užsienio kalba (1-oji, anglų k.)

1

Užsienio kalba (2-oji, rusų k.)

0,5

Matematika

1,5

Biologija

0,5

Fizika

0,75

Chemija

0,5

Informacinės technologijos

0,5

Istorija

0,5

Geografija

0,5

Dailė

0,25

Pilietiškumo pagrindai

0,25

Iš viso (grupinėms konsultacijos)

9

117. Gimnazija, atsižvelgdama į mokinių patirtį, priima sprendimą, kiek pamokų ar konsultacijų reikia skirti, kad būtų pasiekti pasiekimai, numatyti pagrindinio ugdymo bendrosiose programose. Konsultacijų skaičius negali būti didesnis nei konkrečiai klasei numatytas maksimalus konsultacijų skaičius per savaitę.

118. Neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu besimokantieji laiko visų savo individualaus ugdymo plano dalykų įskaitas. Įskaitų skaičius yra toks, kiek pamokų per savaitę skiriama mokytis dalykui, tačiau įskaitų per mokslo metus negali būti mažiau negu trys, jei ugdymo procesas organizuojamas trimestrais, ir ne mažiau negu dvi, jei ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais.

119. Atskirais atvejais, esant mažam besimokančiųjų neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu skaičiui, gali būti formuojama mokinių, kurie mokosi neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu, grupė. Dalykams mokytis grupėje turi būti skiriama ne mažiau kaip iki 15 procentų Bendrųjų ugdymo planų 271 punkte dalykui skiriamų pamokų skaičiaus.

 

III. SUAUGUSIŲJŲ VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS

120. Gimnazija, vykdanti suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas, vadovaujasi Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, Vidurinio ugdymo programos aprašu, Bendrųjų ugdymo planų nuostatomis.

121. Suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas vykdančios klasės gali būti komplektuojamos kelis kartus per mokslo metus.

122. Suaugusiųjų asmenų anksčiau įgytas išsilavinimas prilyginamas pagrindiniam išsilavinimui pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. ISAK-661 „Dėl išsilavinimo prilyginimo“ (Žin., 2005, Nr. 53-1806).

123. Kitos Bendruosiuose ugdymo planuose išdėstytos bendrosios nuostatos, ugdymo programų vykdymo bendrosios nuostatos suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas vykdančiose mokyklose taikomos tiek, kiek neprieštarauja Suaugusiųjų vidurinio ugdymo programų įgyvendinimo dalyje išdėstytoms nuostatoms.

IV. SUAUGUSIŲJŲ VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

124. Gimnazija, organizuodama suaugusiųjų mokymąsi, vadovaujasi Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.

125. Technologijų dalyką mokantis pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas galima įskaityti:

125.1. mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba jos modulius;

125.2. mokiniui, kuris teisės aktų nustatyta tvarka pateikia įrodančius dokumentus, kad:

125.2.1. yra nebaigęs visos formaliojo profesinio mokymo programos;

125.2.2. yra baigęs formaliojo profesinio mokymo programą, bet neturi kvalifikacijos;

125.2.3. yra baigęs formaliojo profesinio mokymo programą ir įgijęs kvalifikaciją.

126. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius suaugusiųjų vidurinio ugdymo programai įgyvendinti per dvejus metus:

  

DALYKAI , DALYKŲ MODULIAI IR JIEMS SKIRIAMŲ SAVAITINIŲ PAMOKŲ SKAIČIUS SUAUGUSIŲJŲ VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI

11 KLASĖ

2013-2015 m. m.


Dalykai

Skiriamas savaitinis pamokų skaičius

2012-2013m. m.

2013-2014m. m.

Bendrasis

kursas

Išplėstinis

kursas

Bendrasis

kursas

Išplėstinis

kursas

Dorinis ugdymas: etika

1

-

1

-

Lietuvių kalba

4

-

4

-

Užsienio kalba: anglų k.

2

-

3

-

Matematika

2

-

3

-

Gamtos mokslai: biologija

1

-

1

-

Informacinės technologijos

1

-

1

-

Socialinis ugdymas: geografija

1

-

1

-

Meninis ugdymas :  dailė

1

-

1

-

Kūno kultūra:         bendroji kūno k.

1

-

1

-

Moduliai:

Lietuvių k., anglų k. matematika, dailė

1

-

1

-

Filosofija (pasirenkamasis dalykas)

1

1

Minimalus mokinio pamokų skaičius

Kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu besimokantiesiems – 19 pamokų per savaitę.

Neformalusis švietimas

Kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu besimokantiesiems – 6 valandos.

12 KLASĖDALYKAI, DALYKŲ MODULIAI IR JIEMS SKIRIAMŲ SAVAITINIŲ PAMOKŲ SKAIČIUS SUAUGUSIŲJŲ VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI

2012 -2014 m. m.

Dalykai

Skiriamas savaitinis pamokų skaičius

2012-2013 m. m.

2013-2014 m. m.

Bendrasis

kursas

Išplėstinis

kursas

Bendrasis

kursas

Išplėstinis

kursas

Dorinis ugdymas: etika*

1

-

1

-

Lietuvių kalba

4

-

4

-

Užsienio kalba (privaloma)*: anglų k.

3

-

3

-

Užsienio kalba (pasirenkama)*: rusų k.

3

-

3

-

Matematika

2

-

3

-

Gamtos mokslai*: biologija

1

-

1

-

Informacinės technologijos*

1

-

1

-

Socialinis ugdymas*: istorija

1

-

1

-

Meninis ugdymas*:muzika

1

-

1

-

Verslas, vadyba ir prekyba

1

-

1

-

Kūno kultūra*:          bendroji kūno k.

1

-

1

-

Moduliai*

Lietuvių k., Anglų k..  Matematika

1

-

1

-

Pasirenkamieji dalykai

Ekonomika

-

-

1

1

EN
Reklaminis skydelis
FR
Reklaminis skydelis
Elektroninis dienynas
Reklaminis skydelis
Apklausa
Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų Tavo mokymosi pasiekimai?
 
LAMA BPO
Reklaminis skydelis
Jaunimo linija
Reklaminis skydelis
Erasmus+
Reklaminis skydelis
Nordplus
Reklaminis skydelis
Lankytojai
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien1020
mod_vvisit_counterVakar1407
mod_vvisit_counterŠią savaitę7486
mod_vvisit_counterŠį mėnesį24689